Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne * alpejsko karpacki most wspolpracy
FAIL (the browser should render some flash content, not this).* ALPEJSKO KARPACKI MOST WSPOLPRACY* Alpejsko Karpacki Most Wspolpracy Galeria zdjęć

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska pełni funkcję Instytucji Realizującej w projekcie „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”, który współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Okres realizacji projektu obejmuje 3 lata – rozpoczął się 1 października 2011 r., a zakończy się 30 września 2014 r. Swym zasięgiem obejmuje większość obszaru województwa podkarpackiego.

Całkowity budżet Projektu wynosi 5 488 588 CHF, z czego Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska dysponuje kwotą: 3 505 324 CHF. Dofinansowanie projektu wynosi 90% dla wszystkich działań z wyłączeniem grantów przyznawanych beneficjentom, na które dofinansowanie wynosi 100%. Łącznie kwota wsparcia uzyskana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 5 217 903 CHF.

Celem strategicznym projektu jest stymulowanie innowacyjnych procesów gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym poprzez stworzenie systemu wsparcia oraz wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych w oparciu o doświadczenie szwajcarskie we wspieraniu lokalnego, regionalnego i międzynarodowego partnerstwa na rzecz polityki rozwoju.

Ponadto w ramach projektu wytyczono 3 cele operacyjne:

1. Aktywizacja w ramach stworzonego systemu wsparcia, procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą wśród organizacji biznesowych działających na obszarze województwa podkarpackiego;

2. Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw po polskiej stronie Euroregionu Karpackiego,
z angażowaniem rynku producentów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych produktów oraz jadalnych produktów leśnych;

3. Stwarzanie warunków do ustanowienia i rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami 
z obszaru realizacji projektu a partnerami europejskimi i szwajcarskimi, jak również warunków umożliwiających przekazywanie doświadczenia uzyskanego przez nich w obszarze objętym projektem - eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, produkt regionalny i lokalny.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu zmierzają do stworzenia sprzyjających warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego poprzez innowacyjne i nie stosowane dotąd podejście (wymiar międzynarodowy, podejście procesowe). Ukierunkowane są między innymi na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych, pro-aktywnych mechanizmów, takich jak fundusze grantowe i dotacje oraz atrakcyjnych form aktywizacji, tj. wizyty studyjne w Szwajcarii, osiągnięty zostanie efekt stymulacji sektora prywatnego i instytucji okołobiznesowych na Podkarpaciu. Wspomniane granty rozdzielane będą w ramach 4 funduszy:

ü  Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu – którego celem jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego. W ramach funduszu wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z obszaru województwa podkarpackiego.

 

ü  Funduszu Study Tour – którego celem jest stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru województwa podkarpackiego a partnerami europejskimi i szwajcarskimi, umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem (eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, produkt regionalny i lokalny). W ramach funduszu wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, instytucje okołobiznesowe, stowarzyszenia, samorządy gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego.

 

ü  Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego – którego celem jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych (czyli wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych), regionalnych, lokalnych,  ekologicznych. W ramach funduszu wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z obszaru województwa podkarpackiego /z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne/.

 

ü  Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego – którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu, podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. W ramach funduszu wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe z obszaru województwa podkarpackiego / z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne/.

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest odpowiedzialne za wdrażanie dwóch pierwszych funduszy /tj. Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu oraz Funduszu Study Tour/.

Do tej pory zrealizowano następujące działania:

  • Uroczysta Inauguracja Projektu, która odbyła się 19 października 2011 r. w ICAM HOUSE Hotel w Rzeszowie. W wydarzeniu udział wzięli Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Lucas Beglinger, Radca Ambasady i Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Pan Heinz Kaufmann, a także przedstawiciele Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej. Wśród zaproszonych gości pojawił się również przedstawiciel Sejmu RP, a także wielu gości z instytucji okołobiznesowych, naukowych, jak również przedstawiciele organizacji, osoby do których bezpośrednio skierowany jest projekt.
  • Zatrudniono personel, dzięki czemu prace rozpoczęły już Biuro Planu Partnerstwa Informacji i Promocji oraz Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych.
  • Utworzono serwis internetowy informujący o projekcie.
  • Zakupiono materiały promocyjne.

Obecnie trwają prace przygotowawcze i remontowe zmierzające do otwarcia Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego. Opracowywane są również procedury i wszelka dokumentacja związana z uruchomieniem I naboru wniosków o dofinasowanie w ramach Funduszy.
\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly