Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne * systemowy projekt sieciowy
FAIL (the browser should render some flash content, not this).* SYSTEMOWY PROJEKT SIECIOWY* Systemowy Projekt Sieciowy Galeria zdjęć

Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.Okres realizacji: 1.04. 2011 – 30.09.2012
Wartość całkowita projektu: 304 900,00 EUR
Wartość dofinansowana z EFRR: 257 025,13 EUR

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane i opisane problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem wielosektorowym instytucjonalnym partnerstwem w ramach EK na pograniczu polsko- słowackim. Realizacja projektu ma ostatecznie wyrównać dysproporcje pomiędzy stopniem formalizacji i instytucjonalizacji struktur EK po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Celem głównym jest stworzenie wielofunkcyjnej sieci współpracy EK działającej na rzecz wspierania międzysektorowego partnerstwa w zakresie współpracy terytorialnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wyrównanie poziomów organizacyjnych pomiędzy polskimi i słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, co pozwoli na zwiększenie zdolności koordynacyjnych w ramach instytucjonalnego układu współpracy na pograniczu;
2. Inwentaryzacja i mobilizacja potencjału III sektora po stronie polskiej i słowackiej w celu wykorzystania jego zasobów dla współpracy terytorialnej, przyczyniając się do tworzenia transgranicznych, tematycznych partnerstw opartych o potencjał III sektora;
3. Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji i współpracy pomiędzy graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym, realizacja tego celu pozwoli na wspólne planowanie, przygotowywanie i realizację projektów trans granicznych.
ETAPY PROJEKTU:
Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:
1. ORGANIZACJA
2. PROMOCJA
3. URUCHOMIENIE
Podział ten wynika z odrębnego charakteru każdego z etapów, a jednocześnie ułatwia zarządzanie projektem i osiąganie jego celów.
PARTNERZY:

• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ – Partner zagraniczny (PP1)
• POST, filia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie- Partner krajowy – Partner krajowy(PP2)


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly