Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne polonia ukraina transcarpathia nowe otwarcie
FAIL (the browser should render some flash content, not this).POLONIA UKRAINA TRANSCARPATHIA NOWE OTWARCIE* Polonia Ukraina Galeria zdjęć

Projekt "Polonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie" realizowany w okresie od sierpnia 2007 do czerwca 2008 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki oraz włączenie nowych aktorów do wspomnianej współpracy. Warunkiem niezbędnym do utrzymania trwałości aktywności na pograniczu polsko-ukraińskiej w strefie Podkarpacia jest preczyjne zdefiniowanie ich pól. Służyć temu ma stworzenie i wdrożenie Polsko-Ukraińskiej Strategii Współpracy Stowarzyszeń Euroregionalnych 2007-2015. Strategia ta jest instrumentem realizacji dwóch dokumentów nadrzędnych: Wspólnej Polsko-Ukraińskiej Strategii Współpracy Transgranicznej (Lubelskie, Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie 2005-2015) oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Siła tego dokumentu polegać będzie zatem na jego ścisłej komplemetarności z innymi, wdrażanymi już dokumentami o charakterze strategiczno-planistycznym. Ponadto, co istotne, jest ona przewidziana do nieznacznej modyfikacji i przyjęcia przez wszystkie inne podmioty, należące do Związku Międzyregionalnego Euroregionu Karpaty.
W ramach projektu planuje się stworzenie właściwego dokumentu strategicznego, towarzyszących mu materiałów sektorowych, określenie zasad monitoriwania i ewaluacji strategii, który ma zagwarantować rzeczywistą jego realizację i przyporządkowanie mu (nadanie priorytetu) aktywności w dziedzinie współpracy polsko-ukraińskiej, którą prowadzą poszczególni członkowie Euroregionu. Projekt obejmuje także promocję projektu (konferencje, publikacje, strona internetowa) i jego zasadniczego produktu – jakim jest sama Strategia. Po jej sporządzeniu zostanie ona przyjęta przez euroregionalne struktury w Polsce i na Ukrainie i przez wszystkich członków do stosowania i wdrażania. Promocja strategii i zasady jej wdrażania będą wzmocnione poprzez cykl sześciu szkoleń (pięciu w Polsce i jednego na Ukrainie), dotyczących między innymi możliwości finansowania wspólnych, polsko-ukraińskich przedsięwzięć w latach 2007-2013 oraz prawnych i organizacyjnych aspektów współpracy polsko-ukraińskiej.
Elementem spinajacym projekt bedzie utworzone w ramach struktur Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Obserwatorium Współpracy Transgranicznej (OWT), jako sprawnego instrumentu odpowiedzialnego za: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie kompleksowej informacji w czterech zakresach: doświadczenia i stanu obecnej współpracy, bazy podmiotów uczestniczących i zainteresowanych wspólpracą, metodologią współpracy oraz źródeł jej finansowania. Po zakończeniu realizacji projektu OWT odpowiadać będzie za wdrażanie i rozpowszechnianie opracowanej w ramach projektu strategii oraz za badania pomiarowe w ramach procesu monitoringu.


ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

1) Umożliwienie długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
2) Włączenie nowych aktorów do współpracy polsko-ukraińskiej w ramach struktur Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
3) ułatwienie aplikacji i realizacji projektów, mających silny efekt transgraniczny, w szczególności finansowanych ze środków UE
4) aktywizacja Związku międzyregionalnego Euroregionu Karpaty w latach 2007-2013
5) profesjonalizacja kadr instytucji polskich i ukraińskich, zaangażowanych we współpracę typu CBC.

GRUPY DOCELOWE OBJĘTE PROJEKTEM

Obszar oddziaływania projektu dotyczy całego terenu, na którym działają polska i ukraińska część Euroregionu Karpaty:łącznie jest to 74 586 km2, zamieszkany po obu stronach granicy przez 8 557 760 osób. Jest to prawie połowa terytorium całego Euroregionu oraz niemal 60 % jego ludności. Ludność euroregionu jest pośrednią grupą docelową – bezpośrednią są wszyscy potencjalni interesariusze projektu – instytucje i organizacje zainteresowane realizacją strategii, działające na rzecz dobra publicznego na wspomnianym terenie i wobec społeczności karpackiej: administracja rządowa i samorządowa po obu stronach granicy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organizacje gospodarcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe i uniwersytety, instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Ocenia się, iż po 1 roku strategię będzie wdrażało na terytoriach sobie podległych 50 jednostek samorządu terytorialnego po stronie polskiej i administracje rejonowe i obwodowe po stronie ukraińskiej. Grupą docelową projektu są także instytucje, delegujące swoich pracowników lub osoby współpracujące, na szkolenia organizowane w ramach projektu.

Aktorami, realizującymi na rzecz społeczności lokalnych i ponadlokalnych, będą instytucjonalni członkowie obu części Euroregionu. Przewiduje się, iż do realizacji strategii przystąpi około 35 podmiotów, tak z Polski, jak Ukrainy.

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wnioskodawca

Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie - Partner Krajowy

Biuro Ukraińskie Euroregionu Karpackiego w Użgorodzie - Partner Zagraniczny


W ramach projektu przeprowadzono 6 szkoleń:


• 29 luty 2008 roku - Stalowa Wola
 
• 16 kwietnia 2008 roku - Sanok
 
• 17 kwietnia 2008 roku - Krosno
 
• 17 kwietnia 2008 roku - Jarosław
 
• 18 kwietnia 2008 roku - Rzeszów

• 28 maja 2008 roku - Lwów
GALERIA ZDJĘĆ:

     

     

     


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly